உறவுகள் மேம்பட, advice words, Ego, Office colleague discussion pics, Moody face , Happy Family,பொன்மொழி, கருத்து துளிகள், இனிய வாழ்க்கை வாழ வழி

உறவுகள் மேம்பட.........


Family Group Discussion photosFamily Group photos


ÏÓmTj§Ûm N¬, AÛYXLj§Ûm N¬, U²R E\ÜL°p ®¬NpLs HtTPôUp CÚdLÜm, HtThP ®¬NpLs úUÛm ùT¬RôLôUp CÚdL:

Ego, Biggest enemy for Life

Ego, Biggest enemy for Life

v Sôú] ùT¬VYu. Sôú] £\kRYu Gu\ ALkûRûV (Ego) ®ÓeLs.

v AojRªpXôUÛm ©u®û[Ü A±VôUÛm úT£d ùLôiúP«ÚlTûR ®ÓeLs. (Loose Talks)

v GkR ®`VjûRÙm ©WfNû]ûVÙm SôÑdLôL ûLVôÞeLs. (Diplomacy) ®hÓd ùLôÓeLs (Compromise).

Office colleague fighting Still

Office colleague fighting Still


v £X úSWeL°p £X NeLPeLû[f N¡jÕjRôu BL úYiÓm GuTûR EQÚeLs (Tolerance).

v GpúXô¬Pj§Ûm GpXô ®`VeLû[Ùm, AYoLÞdÏ NmTkRm EiúPô, CpûXúVô ùNôp­d ùLôi¥ÚdLô¾oLs.

Office colleague fighting Still
Office colleague fighting Still

v EeLs LÚjÕL°p EÓm×l ©¥Vôn CpXôUp, ùLôgNm R[oj§d ùLôsÞeLs (Flexibility).

v Ut\YoLÞdϬV U¬VôûRûV LôhPÜm. C²V, CRUô] ùNôtLû[l TVuTÓjRÜm RY\ô¾oLs (Courtesy).

Grandfather with grandson Advice pictureGrandfather with grandson Advice picture

v ×uØßYp LôhPÜm, £t£X Au×f ùNôtLû[ ùNpXÜm áP úSWªpXôRÕ úTôp SPkÕ ùLôs[ô¾oLs.

Girl baby moody face pics

Girl baby moody face pics

v ©WfNû]Ls HtTÓm úTôÕ AÓjRYo ØR­p C\e¡ YW úYiÓm Guß Lôj§ÚdLôUp ¿eLú[ úTfûNj ÕYdL Øu YôÚeLs.உறவுகள் மேம்பட, advice words, Ego, Office colleague discussion pics, Moody face , Happy Family,பொன்மொழி, கருத்து துளிகள், இனிய வாழ்க்கை வாழ வழி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Popular Posts